Zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych

W dniu 14 marca 2013r. zostało podpisane nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 15.03.2013r. poz. 363). W rozporządzeniu zawarto nowe regulacje dotyczące zarówno sposobu prowadzenia przez podatników ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jak również warunki używania tych kas oraz unormowało kryteria techniczne, którym te kasy musza odpowiadać. W zakresie przepisów, które dotychczas obowiązywały nastąpią pewne zmiany wprowadzające małe zamieszanie dla podatników. 

Wśród zmian na uwagę zasługują: (wersja do wydruku)

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Brak

Wszystkie zwroty towarów i uznanych reklamacji towarów i usług należy prowadzić w szczegółowej ewidencji (§ 3 ust. 4). Wzór takiej ewidencji zamieszczono tutaj.

 

Ewidencja pomyłek i błędów

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Nie było to w sposób dokładny sprecyzowane. W praktyce stosowano zeszyty korekt, które w zasadzie służyły do gromadzenia błędnych paragonów 
i dowolnego opisania przyczyn błędu.

 

Sam sposób ewidencji poprawnej sprzedaży na kasie pozostawał jako dowolne działanie.

Wszystkie pomyłki w ewidencji na urządzeniu fiskalnym muszą być odnotowane 
w dodatkowej ewidencji której minimalne wymagania zostały wprost określone w rozporządzeniu (§ 3 ust. 5). Przykładowy wzór ewidencji zamieszono tutaj.

Precyzyjnie określono również sposób postepowania w przypadku popełnienia błędu (§3 ust. 6). Każdą pomyłkę ewidencjonujemy na podstawie paragonu 

w ewidencji pomyłek natomiast na kasie rejestrujemy sprzedaż w prawidłowej wysokości.

 

Moment wykonywania raportu dobowego i miesięcznego

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Raport dobowy należało wykonać po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.

Raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu,

W zakresie raportu dobowego nic nie uległo zmianie. Zasadnicza różnica występuje  
w wykonywaniu raportu miesięcznego.

Wg nowego rozporządzenia raport miesięczny wykonuje się po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu (§ 6 ust. 1 pkt. 4).

 

Programowanie kasy dla podatników prowadzących sprzedaż w systemie marży

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Rozporządzenie nie wskazywało wprost zasad programowania przyporządkowania stawek VAT do poszczególnych oznaczeń literowych za wyjątkiem stawki podstawowej, która powinna być przyporządkowana literze ‘A’

Ustawodawca jasno określił zasadę programowania stawek vat w przypadku sprzedaży w systemie marży.

Na potrzeby takiej sprzedaży wprowadzono pojęcie ‘zera technicznego’ które programuje się na dowolnej, wolnej literze, za wyjątkiem litery ‘A’ wskazując jako stawkę podatku wartości 0% (§ 6 ust. 1 pkt. 6)

 

Minimalne wymagania co do zawartości paragonu

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Jako opis pozycji na paragonie stosowano nazwę towaru lub usługi i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy

W nowym rozporządzeniu uściślono zapis dotyczący warunki opisu pozycji na paragonie w zakresie nazwy towarów i usług. W myśl zapisu zawartego w § 8 ust. 1 pkt. 6 paragon musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację.

Ten zapis wprowadzi najwięcej zamieszania na rynku ze względu na możliwości techniczne kas będących w użyciu na rynku. Stanie się to z powodu ograniczenia długości nazwy w większości kas do 18/20/40 znaków przeznaczonych na wprowadzenie nazwy towaru/usługi. Nie daje to możliwości na wprowadzenie takiej nazwy, która w sposób jednoznaczny umożliwi identyfikację towaru/usługi przez nabywcę. 

W rozporządzeniu zawarte jest co prawda pewne odstępstwo o tej zasady (§ 8 ust. 2) mówiące, że w miejscu określonym dla nazwy może być opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy jednak kasy z taką możliwością pojawią się zapewne z nowymi homologacjami w drugiej połowie br. Nie rozwiąże to i tak problemu 
u użytkowników posiadających już kasy.

Nie będzie możliwości nazywania towarów wg np. grup towarowych (owoce, warzywa, pieczywo, nabiał) tylko trzeba będzie nazywac to w sposób dokładny (jabłko, gruszka, marchew, pietruszka, bułka, mleko).

Na dostosowanie nazewnictwa w kasach ustawodawca przewidział okres przejściowy do dnia 30.09.2013r (§37).

Rozporządzenie nakazuje drukowanie na paragonie wartości rabatów lub narzutów o ile występują (§ 8 ust. 1 pkt. 9). Nie jest wystarczające drukowanie wartości procentowej – musi być wartość wyrażona w kwocie)

  

Zawartość raportu dobowego

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Brak unormowań co do zawartości fiskalnego raportu dobowego

Co winien zawierać fiskalny raport dobowy opisano w § 11. Oprócz podstawowych informacji jakie musi zawierać raport dobowy (w większości są tam wymienione pozycje, które są na raportach dobowych emitowanych przez kasy) na uwagę zasługuje wymieniony w pkt. 23 wymóg, że 
w przypadku punktów sprzedaży gdzie jest więcej niż jedno stanowisko kasowe konieczne staje się stosowanie oznaczenia numeru kasy. Większość kas ma taką możliwość umieszczenia tej informacji, ale nie było to w większości przypadków wykorzystywane co teraz stanie się wymogiem koniecznym.

 

Rozpoczęcie ewidencjonowania

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Czynności związane z rozpoczęciem ewidencjonowania były zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.12.2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanch na zakup kas rejestrujących. Jednak większość uregulowań tam zawartych dotyczyło procedury uzyskania zwrotu z US.

 

W § 13 ust. 1 zawarto opis pierwszego kroku jaki należy wykonać w sytuacji rozpoczęcia przez podatnika ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Opisane jest tam, że należy złożyć zawiadomienie do US w którym poinformujemy o rozpoczęciu ewidencji za pomocą kas. Jest to warunek konieczny do uzyskania zwrotu za kasę. Nie ma w nim mowy o terminie złożenia tego zawiadomienia co może prowadzić do rozbieżności z zapisami § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z 27.10.2010r. w którym jawnie określono, że takie zawiadomienie ma być złożone przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.  

 

We obowiązki w zakresie zgłoszeń

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Były określone tylko okresy w jakich należało powiadomić US o fiskalizacji

Wprowadzono nowe terminy informowania US o wszelkich zmianach.

- zmiana miejsca użytkowania musi być zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia zmiany składając zgłoszenie aktualizujące (§14 ust. 5)

- w przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej (§15 ust. 1 pkt. 2)

  

Przeglądy ustawowe

Stare rozporządzenie

Nowe rozporządzenie

Przegląd ustawowy winien być wykonywany co 24 m-ce. Dla kas specjalnych co 25 m-cy.

Serwis ma 5 dni od daty dokonanego przez podatnika zgłoszenia na wykonanie przeglądu ustawowego (§31 ust. 4).

Obowiązkowe przeglądy ustawowe wykonuje się nie rzadziej niż co 2 lata (dla kas specjalnych nie rzadziej niż co 25 miesięcy).

Termin pierwszego przeglądu liczony jest od dnia fiskalizacji, a terminy liczy się zgodnie z definicją zawartą w Ordynacji podatkowej (§33)

Wprowadzono wymóg dołączenia do książki serwisowej dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego wymieniając wprost ten dokument – kopia faktury.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!